Baybaşin en de stille staatsgreep

Baybaşin meent dat ons rechtssysteem is vernietigd en dat is goed te begrijpen, maar ik zou liever zeggen dat ons rechtssysteem zodanig is omgevormd dat een klein netwerk van mensen op cruciale plekken, in staat is waar nodig (politieke) tegenstanders of anderszins uit de weg te ruimen cq buiten spel te zetten. Ook in staat is om misdaden begaan door mensen van het eigen netwerk, of dat nu binnen of buiten de overheid is, af te dekken. Zelfs door onschuldigen de schuld in de schoenen te schuiven.

Ik schrijf met opzet waar nodig. Wanneer de belangen van het old-boys-network niet worden aangetast, zal het rechtssysteem gewoon zn werk doen. Het volk wordt in slaap gesust met
de geruststelling dat met de nieuwe wet in de maak ook rechters gestraft kunnen worden. En dat willen we toch? Van de Steur, zie loopbaan, zegt het in de Tweede kamer: Het ging hem niet ver genoeg! Maar het pikmeerarrest, daar hebben we het niet over. Ook niet over de rol van verschillende bewindslieden o.a. Sorgdrager:

 

Dat ‘lastige’ rechters, maar ook  ‘lastige’ officieren van justitie, en ‘lastige’ advocaten en ‘lastige’ AIVD-ers en “lastige” politiemensen, en wie nog meer ‘lastig’ is voor personen binnen de organisatie, dat die ook met de nieuwe voorstellen gemakkelijk op een zijspoor kunnen worden gezet, en monddood kunnen worden gemaakt, dat is geen onderwerp van discussie in het parlement. Men heeft alleen oog voor het aanlokkelijk perspectief.

Natuurlijk willen we dat de rechterlijke macht en allen die macht hebben gecontroleerd kunnen worden op machtsmisbruik en misdaden. Maar door wie? Door de minister van Justitie en Veiligheid? De minister die met behulp van zijn netwerk zoveel diensten naar zich toe heeft getrokken en vervolgens de macht heeft gecentraliseerd, dat men kan spreken over een stille staatsgreep? Die moeten waken over de rechtsstaat?

De kleine besturen binnen onze rechtsorganisatie  kunnen met de nieuwe wetten de taken verdelen en heersen. Mooier kunnen ze het bij de overheid niet maken, voor zichzelf.

1 april 2011 heeft Baybaşin een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Als de gesmeerde bliksem zijn Ivo Opstelten en Demmink  in actie gekomen. Donner werd zonder al te veel poespas, in de demissionaire periode van kabinet Rutte, op 16 december 2011, door Ivo Opstelten naar de Raad van State gemanouevreerd.  Dat was nodig om de wet ‘herziening ten voordele’ er gemakkelijk doorheen te krijgen.  Ik weet niet wie de naam ‘Herziening ten voordele’ heeft bedacht, maar ik denk dat de ‘heren’ er hartelijk om moesten lachen.

Die wet herziening ten voordele was nodig om tijd te rekken in de zaak Baybaşin. Zo groot is deze zaak! Men haalt niet alleen alles uit de kast om aan damage-control te doen, maar men ontwerpt- en regelt via wetgeving tegelijkertijd de macht om haar macht te misbruiken, mooier kun je het niet maken. En het parlement is er niet tegen opgewassen of werkt er zelfs aan mee.

Op 19 jun. 2014 om 11:16 heeft lidy broersma het volgende geschreven:

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

Ik wend mij tot u met de volgende kwesties:

1.Naar ik heb vernomen is het herzieningsverzoek dat Mr Adele van der Plas namens Huseyin Baybasin heeft ingediend, en ik ga er hier van uit dat u allen zonder meer bekend bent met de zaak, dat dit herzieningsverzoek bij de Hoge Raad door Advocaat Generaal Aben voor de zoveelste keer verschoven is naar een latere datum.

Sedert januari 2012 is dat het patroon: datum prikken en vervolgens op de dag van de zitting kenbaar maken dat de datum wordt verschoven. Psychisch is dat voor de man in kwestie natuurlijk desastreus en dat is ook de reden dat ik nu schrijf. Schuldig of niet schuldig, menselijkerwijze gesproken is deze gang van zaken sowieso, laat ik het nog geen psychologische oorlogsvoering noemen, maar humanitair gezien een rampzalige ontwikkeling. Als het zo onduidelijk ligt dan zou ik helemaal geen datum noemen. En als een onderzoek zo vaak verschoven moet worden, dat het zelfs in de jaren gaat lopen, dan zou ik op zn minst eens inzage willen hebben in de totstandkoming van de planning. Wat is telkens de oorzaak dat de geplande zitting dan op het laatste nippertje niet door kan gaan. Hoe dan ook:

2. Deze gang van zaken is mogelijk gemaakt door de wet Herziening ten voordele van 1 oktober 2012.

De vraag is echter in wiens voordeel deze wet tot stand is gekomen? In 2012 heb ik reeds in een commentaar in Vrij Nederland het mogelijke negatieve effect opgemerkt, namelijk dat wat zich nu voltrekt: uitstel en nog meer uitstel tot in het oneindige.  Er is in deze wet immers geen beperking  opgenomen t.a.v. de duur van een dergelijk onderzoek.

Mijn verzoek aan u is deze kwestie op de agenda te zetten en alsnog deze wet aan te passen en een passage op te nemen met een tijdslimiet.

3. Dan de Shipsholaffaire, waar de heren Poot miljarden, en dan lees ik bedragen als 20 miljard, en al is het dan een paar miljard minder, we hebben het nog altijd over miljarden, op de staat, en dat zijn wij, wil verhalen via een investeringsmaatschappij in Amerika. Na wat ik tot nu toe heb gelezen wordt het de hoogste tijd om juist deze kwestie, die zo is uitgespeeld is via rechtszaken, zijpaden en media, via een parlementair onderzoek tot op de bodem uit te zoeken.

Mijn verzoek aan u is de kwestie op de agenda te zetten en een parlementair onderzoek te eisen.

In principe heb ik dus drie verzoeken:
1. Een einde te maken aan de psychisch zeer belastende wijze waarop telkens een datum wordt gepland in de herzieningszaak van de heer H. Baybasin bij de Hoge Raad, die dan vervolgens wordt verschoven en pas bekend wordt gemaakt op de dag van de zitting.
2. Een wetswijziging met betrekking tot de bovenstaande wet herzieningen ten voordele, met een tijdslimiet t.a.v de duur van een onderzoek.
3. een parlementair onderzoek naar de Shipshol affaire, aangezien het hier gaat om een miljardenclaim op de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse burger,  door blijkbaar een Amerikaanse Investeringsmaatschappij.

Alvast bedankt voor uw aandacht.

Hoogachtend,
L.D. Broersma

——————————————————————————————————
Datum: 11 februari 2015 06:53:17 CET
Aan: “g.wilders@tweedekamer.nl” etc etc etc
Kopie: Adèle van der Plas <vanderplas@bsvdp.nl>

Geachte fractievoorzitters,

mijn verzoek van vorig jaar juni heeft weinig teweeg gebracht, behalve een enkele reactie, zoals van het secretariaat van de D66 fractie, dat het op de agenda zou worden gezet van de fractievergadering. Daarna heb ik er nooit meer van gehoord. En toch was mijn verzoek, om een tijdslimiet in de wet ten voordele op te nemen, uiterst reëel en praktisch snel uitvoerbaar. Dus ik begrijp niet waarom dat nog niet is gerealiseerd.

Ondertussen is de behandeling van het herzieningsverzoek van de heer Baybasin vanaf indiening 1 april 2011 tot heden nog steeds niet afgerond, met dank aan het parlement dus wettig, en kan tot in het oneindige door gaan. Nou ja een mensenleven is uiteraard wel eindig en dan kan het verzoek samen met Baybasin het graf in.

Het herzieningsverzoek is in ieder geval in de afgelopen periode opnieuw driemaal uitgesteld. Ik heb daarom besloten mijn visie  op de Baybasin-affaire te vertellen via een website. Niet dat ik erg positief ben over een mogelijke vrijlating van Baybasin die, nadat ik de zaak nu zo’n drie en een half jaar bestudeer, volgens mijn overtuiging beslist op valse gronden, noem het verknipt bewijs naar het boek van Ton Derksen, is veroordeeld. De overmacht is net iets te groot waar tegen hij moet opboksen.

De hulp die hij krijgt van zijn advocaten is bewonderenswaardig en volhardend te noemen, maar gesteld  tegenover de tankbrigade van de staat krijgen zij weinig kans. Daarvoor moet een wonder geschieden, ziet u, want ik maak liever een wonder mee dan een revolutie.

Ik wil gewoon niet dat de man vergeten wordt, dat hij binnen onze samenleving een identiteit krijgt, dat is het minste wat ik voor hem kan doen ter compensatie van alle jaren dat hij niet alleen ten onrechte gevangen is gezet, maar ook nog eens is gekoeioneerd op alle mogelijke manieren.

En ik wil mensen, die er belangstelling voor hebben, uitleggen vanuit mijn professie, organisatiekunde en communicatie, wat en hoe dit allemaal zo kon en kan gebeuren.

Waarom het kon gebeuren en waarvoor, in de zin van drijfveren en winst voor de staat, ligt meer op uw terrein van onderzoek, want de Baybasin- affaire is een staatsaangelegenheid, geen veroordeling van een drugscrimineel, hoe groots en meeslepend, maar ook hoe simpel het is gebracht middels, wat heet, ‘bewijsvoering’, vonnissen en arresten. Zo denk ik er over.

De website is te vinden onder:
www.baybasin-report.nl

Lidy Broersma

——————————————————————————————————

Datum: 11 februari 2015 08:39:32 CET
Aan: k.arib@tweedekamer.nl, etc. etc etc
Kopie: Adèle van der Plas <vanderplas@bsvdp.nl>

Geachte kamerleden,

bij deze breng ik u op de hoogte van mijn correspondentie met uw fractievoorzitters. Overigens heb ik bij nader inzien nog een vraag, ik zou namelijk erg graag weten hoe de wet herziening ten voordele tot stand is gekomen. Welke fasen zijn doorlopen, van aanleiding tot uiteindelijke bekrachtiging, inclusief de informatie die daarover bekend is, uitgezet in de tijd, dus de tijdstippen van cruciale momenten in het ontwikkelingsproces van deze wet. Wie hebben mee gedaan aan- cq waren betrokken bij die besluitvorming en de totstandkoming. Was u als kamerlid er bijvoorbeeld bij betrokken?

Ik zou u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Met vriendelijke groet,
L.D. Broersma

Lees ook:
Baybasin en de foute rechters

13 gedachten aan “Baybaşin en de stille staatsgreep”

 1. Wie is kamerlid Van der Steur, die vindt dat de wetgeving niet ver genoeg kan gaan vwb het straffen van ‘foute’ rechters.

  Ik ben al van jongs af aan in politiek geïnteresseerd. De politiek roerige jaren 80 (met krakersrellen, de ‘ban de bom demonstraties en de inhuldiging van Koningin Beatrix) wekten mijn interesse in de politiek.
  Veiligheid en Justitie
  In 1989 werd ik lid van de VVD. Sinds 2010 ben ik lid van de Tweede Kamer en lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie, in 2012 werd ik gekozen tot ondervoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken. In de Tweede Kamer zet ik mij onder meer in voor een veiliger Nederland, de opsporing en vervolging van criminelen en een samenleving waarin voor slachtoffers wordt opgekomen; een land waarin iedereen zich veilig voelt.
  Randvoorwaarden
  Ik sta voor een klassiek-liberale manier van leven en ben wars van elke betuttelende ideologie. De staat moet voor d randvoorwaarden zorgen, zodat mensen zich kunnen ontplooien met zo min mogelijk sturing. Mijn grote voorbeeld is Winston Churchill. Een welsprekende man en recht in de leer. Hij heeft nooit zijn principes verloochend om aan de macht te kunnen komen.

 2. Ongelooflijk dat je nagenoeg geen enkele reactie hebt gekregen van onze “volksvertegenwoordiging”, dat geeft me wel te denken…
  Wat ik me afvraag is of er vanuit de diverse mensenrechten organisaties ook enige druk bestaat op onze zgn. “rechtsstaat” in deze zaak of laten die het ook afweten? (Ik heb daar nl. niets over kunnen vinden, misschien heb ik niet goed gezocht?).

 3. Ik weet dat de heer Van der Steur ( in ieder geval een tijdlang ) de alternatieve websites De Demmink Doofpot en de Roestige Spijker gelezen heeft want ik las twee keer van hem een reactie op een ingezonden artikel van mij.Ik vrees dat de heer van der Steur niet de intelligentie heeft om understatements te verstaan en te onderzoeken of het beweerde ook werkelijkheidsgehalte heeft.Het is gevaarlijk wanneer dergelijke mensen op posities , zoals in de Tweede Kamer, zitten want zij kunnen door hun impulsiviteit , partijverblindheid en het manipulatieve gebruik van dat wat zij voor KENNIS houden, veel schade aanrichten in de samenleving.

 4. Dus je weet dat Van der Steur op de websites kwam en daar mijn reacties kon lezen. Dus hij weet er van, is prima op de hoogte, en toch speelt hij het spel mee. Nee, Antonia, als burgerjury zeg ik je bij deze: Hij zit in het spel, guilty as hell!
  🙂
  Lidy

 5. Voor zover ik het kan bekijken is er nauwelijks interesse vanuit die hoek. Pas geleden kreeg ik op twitter wel een man van Amnesty als volger, maar dat doet hij privé.

  Baybasins zaak wordt praktisch genegeerd in de media en in de politiek. Hij wordt opgevoerd als de “initiator” van de jacht op Demmink, vwb diens pedofiele gedragingen in Turkije ofwel om “het Complot” kracht bij te zetten. In die zin vind ik dat de man bedoeld en onbedoeld is en wordt misbruikt.

  Baybasin zelf, zijn zaak, krijgt nauwelijks aandacht in de media.

  De enigen die het niet laten afweten zijn zijn advocaten en een aantal vrijwilligers. Myra van Talk2myra verwoordde dat treffend op twitter.


  Baybasin is door de staat voor goed opgeborgen, maar zelf kan hij zich op geen enkele manier voor de staat verbergen. Zijn hele doen en laten wordt gemonitoord. Alle correspondentie wordt gelezen en naar ik aanneem voor een gedeelte gekopieerd. Ik ga er van uit dat dat ook gebeurt met mijn brieven aan hem, des te beter dan zijn zij ook op de hoogte.

  Het is de hoogste tijd om hem uit zijn vergeethoekje te halen.
  Veel mensen hebben moeite om te erkennen dat ze die alternatieve media en informatie lezen, om wat voor reden dan ook. Maar ik heb goede hoop dat dat gaat veranderen.

  (iets ging mis bij de vorige versie, waarschijnlijk probeerde ik 1 tweet teveel te plaatsen, dus hierbij de nieuwe versie, maar het verhaal blijft hetzelfde)

 6. Een ander punt waar ik over nadenk Lidy , is jouw opmerking over de ” stille staatsgreep ” die heeft plaatsgevonden en degenen die daarbij betrokken zijn. Donner mag dan wel vicevoorzitter zijn van de Raad van State maar de voorzitter van de Raad van State is onze jonge koning Willem Alexander. Het is zeer bedenkelijk te moeten veronderstellen dat deze jonge Koning mee zou werken aan een ” staatsgreep” in eigen land. Hiervoor zouden dan verantwoordelijk zijn degenen die hem onjuist en slechts ten dele hebben voorgelicht en meegetrokken in hun voorstellen , want de Koning is onschendbaar.Wat echter blijft is een beschadigd imago en dat lijkt me zeer onwenselijk voor onze Koning die bij zijn intrede een dure eed heeft gezworen.

 7. Antonia, wat kan ik er verder aan toevoegen, niets, want zo is het! Nouja dit: Ik schreef in mijn e-mail aan de fractievoorzitters dat ik hoop op een wonder en niet zit te wachten op een revolutie. Hoe dat wonder zich moet voltrekken? Ik ben geen fee en heb in ieder geval geen toverstokje, dus ik kan het wonder niet verrichten. Daar zijn anderen binnen de geledingen van de staat en bijvoorbeeld de bonden of ordes van rechters, advocaten, politie en de politiek voor nodig. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen, de ontwikkelingen een halt toe roepen, en het recht in dit land herstellen. Ook als zij daarvoor het gevecht aan moeten gaan tegen degenen die dit allemaal hebben bekokstoofd. Er zijn genoeg mensen binnen die geledingen die echt wel weten wat er gaande is, maar nog niet de moed hebben om op te staan.

 8. Dat is dan ook best wel vreemd, het kan toch niet zo zijn dat ook Amnesty wordt gegijzeld door onze “volksvertegenwoordiging” ?
  Deze man staat imho dan toch ook voor velen die onterecht vast zitten maar waar we helemaal niets van af weten?
  Juist dat zou (mi.) een reden moeten zijn om als mensenrechten organisatie een onafhankelijk onderzoek te vragen…
  En men is (middels een privé persoon) op de hoogte dus….vreemd.
  Heb je het hem al eens op de persoon af gevraagd?

  Ik lees net de kolom van Kustaw Bessems (BNR) over hoe verrot onze democratie eigenlijk is, het verhaal Baybasin past daar ook
  bij voor zover ik het kan overzien. Vraag is hoe je de politiek weer een beetje op kan kuisen of is dat een onmogelijk iets?

  Ik heb bewondering voor je vasthoudendheid, je hebt dat al eens laten zien ivm een andere “kindervriend” en hoop oprecht dat je inspanningen ergens toe zal leiden!

  ps. Je laatste opmerking snap ik niet, dat komt waarschijnlijk omdat ik niet twitter of facebook…

 9. Als ik een reactie geef via mijn administratie, dan kan ik deze na plaatsing bewerken. Dus ik had een reactie geplaatst en wilde er nog een twitter berichtje bij plaatsen en toen verdween een groot gedeelte van de tekst. Ik heb die reactie toen maar gedelete en uit mn geheugen opnieuw uitgewerkt. Ik schreef die opmerking voor het geval je de eerste versie had gezien. Het zou wellicht anders vragen opwerpen.

  Inderdaad Amnesty houdt zich afzijdig. En ja ook Amnesty ontvangt grote bedragen uit de staatspot. Dus hoe onafhankelijk zijn dergelijke organisaties nog? Nee ik heb die meneer niets op de persoon gevraagd, hij wordt via de tweets voortdurend op de hoogte gebracht van wat ik schrijf. Dus hij weet er van.

  Voor een optimist is niets onmogelijk, alleen hoe het zich voltrekt is vaak het wonder.

  Ik ben inderdaad vasthoudend F. en er is nog zoveel te vertellen en uit te leggen. En dat blijf ik doen, zolang Baybasin gevangen zit. De dag dat hij op vrije voeten komt stop ik.

 10. Op 10 maart plaatste ik het volgende twitterbericht:

  Op diezelfde dag nog, 10 maart, krijg ik meteen een reactie.

  Email vdr Steur

  En zoals te verwachten werd 22 maart bekend gemaakt dat Van der Steur het karwei mag afmaken, immers de wetgeving kan wat hem betreft niet ver genoeg gaan om foute rechters te bestraffen.

  Het gaat niet om ‘foute’ rechters maar om de gehele groep onder controle te krijgen.

Reacties zijn gesloten.