DEMOCRATIE VOLGENS DONNERIAANS MODEL

VANDAAG TRENDING OP TWITTER

Hoewel ik zo mijn bedenkingen heb net als als Annelies Strikje en Gerard.

HET JAAR 2012: FOUTEN EN ONWAARHEDEN STAAN EEN (POLITIEKE ) CARRIÈRE NIET IN DE WEG

Ook niet voor Hugo de Jonge. Voorbeelden genoeg. The Old Boys Network zorgt goed voor elkaar. Tien jaar geleden heb ik daar over geschreven in een reeks reacties n.a.v. een artikel van de heren Poot over Shultz van Haegen. Ik heb het weer eens opgezocht en opnieuw gelezen. Leest u mee?

1 July 2012: ALLES VOOR DE VOORUITGANG

Hoewel men in tal van leuke managementcursussen zoiets predikt als scheiding van de persoon en zaak, is het leven en zeker het zakenleven één en al emotie. U kunt er dus vanuit gaan dat men hier in dit beslissingscircuit gedreven wordt door emoties als jaloezie. Zij misgunden en misgunnen u het succes, omdat zij er geen deel van uitmaken, uitmaakten of zullen uitmaken volgens de regels van het old-boys-network. Dat is in feite het geheim van vriendjespolitiek. 

U bent overduidelijk een gezonde -en één van de weinige onafhankelijke ondernemers, meneer Poot. Ik hoop dat u een behoorlijke schadevergoeding krijgt. ( lieve hemel hij vroeg maar liefst 20 miljard) Ik weet dat u er goede dingen mee doet (‘k wist niet beter, zullen we maar zeggen), dat kunnen we niet zeggen van onze huidige regering, die zo obsessief gericht is op deelname aan het old-boys-network Europa dat ze daar wel wat voor over hebben. En laten we eerlijk zijn, sinds Pechtold en Rutte ook zijn uitverkoren door Bilderbergs old-boys-network, is zelfs Europa te klein geworden voor het succes van de natie. Balkenende droomde daar ook al van. En niet onbelangrijk het volk heeft nog veel tegoeden. Daar kan best iets van af voor de vooruitgang. En onze overheid zit aan het stuur. We blijven lachen toch! 🙂

9 July 2012: DE RECHTERLIJKE MACHT IS ZIEK

In de Volkskrant vandaag een artikel over hoe we in dit land omgaan met benoemingen. Het artikel luidt: Rechterlijke macht is zieker dan we dachten.

https:/ / www.volkskrant.nl/ vk/ nl/ 3184/ opinie/ article/ detail/ 3283671/ 2012/ 07/ 09/ Rechterlijk-bedrijf-is-zieker-dan-we-dachten.dhtml (link doet het niet meer)

9 July 2012: ONDER TOEZICHTSTELLING

Al eerder maakte ik u er op attent dat de move van Donner naar de Raad van State, waar hij zogenaamd geen macht zou hebben, niet zonder gevolgen is. Hij kan nu in grote anonimiteit zaken voor elkaar krijgen als het gaat om benoemingen, zoals in het artikel van de volkskrant, maar ook de druk opvoeren om wetten, zoals nu de wet WOB, naar zijn hand te zetten. En het houdt niet op, wat heet, want het plan is daar om de advocatuur onder toezicht te stellen van de overheid. Hoe is het mogelijk dat elk probleem, wordt omgezet in nog meer macht bij een select aantal bestuurders. En het parlement zit erbij en kijkt ernaar. Het is zeer verontrustend wat er in dit land gaande is.

10 July 2012: DEMOCRATIE. OP ZN DONNERIAANS

Ter informatie de tekst van de lezing van Donner

https:/ / www.montesquieu-instituut.nl/ 9353000/ 1/ j4nvih7l3kb91rw_j9vvhfxcd6p0lcl/ visbj30ppqv5/ f=/ donneropening.pdf (link werkt helaas niet meer)

Als u mij toestaat dan zal ik de komende tijd een toelichting geven op de man Donner en zijn denkbeelden. Om aan te tonen dat ik niet zomaar deze man als een gevaar voor de democratie en de beginselen daarvan acht.

Nog niet zo lang geleden, om precies te zijn 25-08-2011 gaf Donner een lezing aan het Montesquieu Instituut. Ik citeer daaruit het volgende:

Donner vindt dat Politiek in de afgelopen halve eeuw steeds populistischer is geworden. Men heeft kiezers, volgens hem, jarenlang verteld dat zij het voor het zeggen hadden. Is het dan vreemd als ze daar naar gaan handelen?, vraagt hij zich af.

In feite zegt hij: Weg met de democratie, wie dat ooit heeft bedacht!..

Ik ben er zelf niet bij geweest, maar ik zou niet verbaasd zijn als de toehoorders ruimhartig hebben geapplaudisseerd.

Donner vertelt: Met regels, toezicht en rechtsbescherming hebben we een institutionele machinerie gebouwd die een aanhoudende stroom fouten, kritiek, missers en miskleunen genereert, welke via het publicitair politiek complex versterkt worden.

Ik zal proberen deze zeer verhullende en complexe zin een beetje toegankelijker te maken

In feite stelt hij hier dat er sprake is van een vicieuze cirkel, waarbij parlement, media en publiek gezamenlijk een steeds groter beroep hebben gedaan en doen op vadertje staat om de problemen van de burgers op te lossen, waardoor de staat nog meer fouten genereert.

Hij stelt dan ook de burger, de politiek en de media, in feite de democratie verantwoordelijk voor de fouten van de staat als hij zegt dat een overheid nooit sterker is dan de samenleving waarin zij wortelt en waaruit zij voortkomt.

Misschien heeft Donner het zelf niet door, maar het is een beproefde methode om via het aanpraten van schuld, macht naar je toe te trekken om daarmee je controle te vergroten. Alhoewel hij later in zijn betoog ons probeert wijs te maken dat macht van een totaal andere orde is dan controle hebben over.

Hoe dan ook de vicieuze cirkel dient volgens Donner doorbroken en geregeld te worden met een hernieuwde verhouding tussen staat en burger. We hebben het dan over de inrichting van onze staat der Nederlanden, en wel volgens Donner via de ingezette aanpak? van de compacte overheid?en het opstellen van een agenda voor burgerschap?.

Laten we beginnen met die compacte overheid. Die ziet hij in schaalvergroting ofwel het samenbrengen van verschillende staatsdisciplines onder één bestuur, ministeriële verantwoordelijkheid en ambtelijke organisatie onder leiding van één Procureur Generaal. En dat is niet alleen van belang voor het binnenlands bestuur, maar noodzakelijk om ons mannetje te staan op internationaal niveau en hij stelt dan dat de issue niet de overdracht van bevoegdheden en macht betreft, maar het gezamenlijk herwinnen van controle en invloed op ontwikkelingen nationaal en internationaal waar we de greep allang op hebben verloren. Die Donner toch, twee vliegen in één klap.

Een Donner die ons wil doen geloven dat controle niets van doen heeft met macht. En dan komt hij eerst met de oude onwenselijke situatie: Binnen een gesloten systeem, zo stelt hij de staat der Nederlanden voor, is het volgens Donner logisch om in het belang van de vrijheid van burgers overheidsmachten te onderscheiden en te scheiden, om macht te beperken met tegenmacht en om draagvlak voor verplichtingen te kweken door publiek debat. Jaja nu begrijp ik het: het publicitair politiek complex moet de agenda voor burgerschap vullen met verplichtingen. Hij noemt dat elders eigen verantwoordelijkheid, als burger staan in je kracht.

Het is voor mij uitermate moeilijk om hier niet cynisch van te worden. En wat is voor Donner dan het doorslaggevende argument. Dat argument zoekt Donner hogerop want, beweert hij, in een open internationaal systeem waarin meerdere landen onderling afspraken maken en gemeenschappelijk belangen behartigen, vergt de bescherming van de vrijheid van burgers andere uitgangspunten. Dan is de behartiging van onze nationale belangen meer gediend met eenheid van besluitvorming, en niet van scheiding, slagvaardigheid en ook in zekere mate een beperkte openheid; anders laat men zich immers op voorhand in de kaarten kijken, zo houdt Donner zijn toehoorders voor. Nou begrijpt u waarom het wijzigen van de WOB zo belangrijk is.

En hoe krijg je eenheid van besluitvorming, meneer Donner? Niet door democratische besluitvorming, dat heb ik inmiddels wel begrepen. Door het centraliseren van de macht, maar dat is geloof ik een vies woord voor u. U houdt niet van macht, u heeft liever de controle over de ontwikkelingen ter meerdere glorie van de natie?

Zou die man dat nou zelf allemaal geloven? Echt ik vraag het mij dat in arremoede af. In het gunstigste geval is hij een verlicht despoot.

Een paar maanden geleden heb ik de heer Poot beloofd af en toe een analyse los te laten op gebeurtenissen, die ogenschijnlijk niets met elkaar van doen hebben maar bij nadere beschouwing deel uitmaken van een planmatige aanpak.

Ik noem het zo omdat bepaalde mensen, waaronder Donner, de ontwikkelingen al geruime tijd in een bepaalde richting duwen.

Ik schrijf op deze site in de hoop dat er mensen zijn die mijn bevindingen lezen en er wellicht iets aan kunnen doen. Ik zit niet in die positie. Maar wat ik wel kan is deze planmatige aanpak aantonen.

Donner is mij een paar jaar geleden opgevallen, door zijn gedrag: de wijze waarop hij op tv journalisten te woord stond en uiteraard vanwege zijn rapsong. Iets klopte niet in dat optreden. En ineens werd het helder. Donner deed mij namelijk denken aan Repelsteeltje. Hij speelt met -en jent de mensen, en denkt dat hij onaantastbaar is omdat hij zijn doelstellingen zo goed weet te verpakken. Maar goed dat lukt dus niet altijd.

Ik vind Donner met zijn anti-democratische denkbeelden en plannen echt een staatsgevaarlijk heerschap, immers langzamerhand zet hij de wetgeving naar zijn hand en zet hij de bevolking buiten spel. En wellicht ook de mensen die in de weg staan? professoren, advocaten, rechters? En altijd via de weg van wetgeving, want dan kan hij zijn handen blijven wassen in onschuld. Hij speelt met verve de vermoorde onschuld. Let daar maar eens op.

Nogmaals wat beweegt deze man. Ongetwijfeld staat hij niet alleen in zijn streven.

Het zal duidelijk zijn dat ik zeer verontrust ben over de ontwikkelingen.

13 July 2012: VERANTWOORD BURGERSCHAP

Melanie staat niet afwijzend tegenover decentralisatie, zo lees ik in de krant.

https:/ / www.blikopnieuws.nl/ bericht/ 146991/ ‘Marktwerking_op_spoor_is_een_duur_speeltje.html

Het verwijst impliciet naar de realisatie van de compacte overheid, waar Donner ook een groot voorstander van is. Uiteraard uit kostenoverwegingen, immers de Nederlandse burgers hebben tot op heden als kinderen al hun problemen en zorgvragen bij de Vadertje Staat neergelegd, en wel zodanig dat de overhead is opgelopen tot om en nabij de 65%.

De overheid weet dan ook niet meer waar het geld blijft. Aan rente wordt nu per dag al een bedrag van 100 miljoen betaalt aan financiers.

Tussen ons gezegd en gezwegen ook van de Arabieren is, tegen 4,5% rente, geld geleend, vertelde een ambtenaar. Nou dat was me daar een uitglijder, hij had het moeten houden op het neutrale begrip Financiële Markten. Nu moesten Maxima en Willem-Alexander naar Saoedi-Arabië om excuses aan te bieden, immers Islamieten willen niets weten van rente.

Hoe dan ook het volk dient weer te leren om op eigen benen te staan en de problemen met elkaar op te lossen. Zo is dat op het allerhoogste niveau besloten. Rollen en regels zijn aan een radicale verandering toe. Zeg maar een revolutie van bovenaf is nodig.

Dat begint met het formeren van een compacte regering, parlement ( dat nu niet meer voortbrengt dan een Babylonische spraakverwarring) en een centrale overheid, die zich uitsluitend gaat bezig houden met het monitoren, ofwel controleren van de ontwikkelingen binnen het eigen aandachtsgebied dat een werkveld betreft.

Melanie heeft goed opgelet tijdens de instructiedagen voor regeerders en dat zie je terug in haar beleid. Decentralisatie dus.

Decentralisatie moet u lezen als het overdragen van de verantwoordelijkheden naar het werkveld: boeren, burgers, buitenlui, ondernemingen en nutsbedrijven, corporaties, verenigingen en lagere overheden. Kortom alles en iedereen die niet tot de compacte groep behoren.

Dat werkveld dient zich te houden aan een paar door de compacte overheid opgestelde spelregels, maar verder krijgen de spelers alle ruimte en vrijheid om daarbinnen gezamenlijk en op eigen kracht problemen in het werkveld op te lossen.

Daar past uiteraard niet bij dat partijen worden uitgesloten, dat zou discriminatie zijn en dat staat de overheid niet toe. Privatisering en Marktwerking en prikkelgeving in het kader van verantwoord burgerschap, levert eigenwaarde en het brengt wat leven in de brouwerij en aan de andere kant uiteraard de broodnodige besparingen.

De spelregels, lees bevoegdheden worden geobjectiveerd door middel van passende wetgeving, en in Melanies aandachtsgebied is dat bijvoorbeeld de wet op het omgevingsrecht.

Het is ook niet meer nodig, sterker nog zee onwenselijk, dat lagere overheden en semi overheden elkaar bevechten via de rechter. Dat kost veel en vertraagt het spel. En daarom verdwijnt het procedeer recht voor overheden.

Dat samen met het beperken van het inzagerecht via de WOB, zal een enorme efficiëntie teweegbrengen en de overhead drastisch verminderen.

Nee objectieve wetgeving die het volk eerlijke kansen geeft, dat is wat de huidige bestuurders voor ogen hebben. En de overheid ziet er dan ook op toe dat het spel onderling eerlijk zal verlopen. Dat is namelijk haar nieuwe rol en dat is hoogstnoodzakelijk in een land dat internationaal ook haar mannetje/ vrouwtje moet staan, want collega Donner zei het al:

Het gezamenlijk herwinnen van controle en invloed op ontwikkelingen nationaal en internationaal, waar de overheid de greep allang op heeft verloren, heeft de hoogste prioriteit.


14 July 2012: HET VLOOIENTHEATER

Toen ik vanmorgen weer even de laatste nieuwtjes op internet bekeek, kranten lees ik al lang niet meer, moest ik weer heel erg lachen.

https:/ / www.telegraaf.nl/ binnenland/ 12555200/ __Kabinet_blijft_bij_klein_parlement (link werkt niet meer)

Het is net het vlooientheater, dat spel van de bovenonsgestelden. Vind ik zo n mooi woord. Dat woord las ik ergens, maar dat geheel terzijde. De bovenonsgestelden springen met groot gemak van het ene naar het andere standpunt, maar uiteindelijk komt het natuurlijk altijd op zn pootjes terecht. U kunt er echt van op aan, de ingezette lijn wordt gewoon doorgezet. Het hoort gewoon bij het politieke spel om af en toe wat te springen.

Wat is het geval: Zo gaat Donner tekeer tegen de omvang van het parlement, weet u nog, en nu heeft hij als bobo van de Raad van State een kritisch rapport geschreven over de voorgenomen grondwetswijziging ten aanzien van de omvang van regering en parlement.

Uiteraard betreft het een advies, immers de Raad van State is een adviesorgaan zonder enkele macht, zo wil men ons doen geloven. En in die hoedanigheid kan de Raad van State dus ook geheel vrijblijvend een ander standpunt innemen dan Donner in zijn andere hoedanigheid innam. Niet zo moeilijk toch.

Je vraagt je af, waarom nu? Daar heeft Rutte als volleerde acrobaat van dit vlooientheater uiteraard een verklaring voor: Het stond in het regeerakkoord en daar blijft hij bij. Wat een toonbeeld van standvastigheid in bange dagen is die Rutte toch. Een standbeeld voor die man, zeg ik dan.

Maar het is ook een geste naar het volk, begrijp ik uit de krant van wakker Nederland. Het laat zien dat Rutte niet alleen de lasten van de bezuinigingen bij het volk legt, maar ook bereid is om ook in eigen gelederen pijnlijke maatregelen te nemen.

De tranen springen me in de ogen van ontroering, uiteraard. Ik ga maar weer een beetje aan de wandel om hiervan bij te komen.

We blijven lachen hè meneer Poot.
🙂

25 Sept. 2012: DE WOB MOEST OP DE SCHOP

De motivatie voor wijziging van de WOB is als volgt:
“Bestuursorganen moeten zeker in tijden van bezuinigingen niet onnodig worden belast. Het belang van openbaarheid moet daarom in verhouding staan tot de investering in tijd en geld. Daarom wordt voorgesteld dat een halt toegeroepen wordt aan onredelijk gebruik van de Wob. Daarnaast wordt het onder voorwaarden mogelijk dat omvangrijke verzoeken na overleg met de verzoeker worden behandeld voor een representatief deel van de gevraagde informatie.”

Hierin zijn al zoveel suggesties verwerkt dat de gemiddelde lezer als het ware moet concluderen: ja deze wet is goed voor ons.

Kent u dat systeem van framen. Dat is de boodschap zodanig schrijven dat je mensen vanzelf in een denkspoor zet. Daar zijn mensen in gespecialiseerd en vooral de overheid en de politiek bedienen zich er maar al te graag van.

We worden dus al lezende geframed ofwel gevangen in het denkspoor met een wenselijke uitkomst. En als u dan kijkt naar de introductie zoals hier verwoord dan begrijpt u zeker ook wel dat we volledig bij de neus worden genomen.

Nee uiteraard moeten de bestuursorganen niet onnodig worden belast, Ja uiteraard moet het bestuur zuinig omgaan met de centjes. Maar de vraag is geeft de wetswijziging de overheid de mogelijkheid om de informatie naar de burger te manipuleren? Ja!… Moet de overheid zich dan nog verantwoorden? Nee!…

Hebben de maatregelen in het verleden, waarvan de bedenkers hetzij grote winsten in het vooruitzicht stelden, hetzij grote kostenbesparingen, dat ook waargemaakt? Nee, de schuldenlast van de Nederlandse Overheid is schrikbarend gegroeid. Men wil zich altijd graag vergelijken met het bedrijfsleven, maar met een overhead tussen de 65 en 76% procent zou u allang failliet zijn gegaan. Nederlandse overheid niet, want die hebben voorlopig nog genoeg geldverschaffers.

Hoe dan ook, waarom zouden we dan geloven dat de wetswijziging een kostenbesparing zal opleveren? Dat is bepaald niet realistisch.
De vraag die de politiek zich zal moeten stellen is waarom er steeds meer een beroep wordt gedaan op het WOB. Ik denk dat dat komt omdat de overheid steeds minder transparant is geworden. Daar moet de overheid iets aan doen!

DE DEMOCRATIE VOLGENS DONNERIAANS MODEL

DE WOB OP DE SCHOP DOOR:

  1. Privatisering van overheidstaken
  2. Subsidieverstrekking aan NGO’s zoals daar is ‘Natuurmonumenten’

DONNER WIST HET MOOI TE VERTELLEN: DE WOB STAAT DE REGIE EN DAARMEE DE OPLOSSINGEN DIE DE STAAT VOOR OGEN HEEFT IN DE WEG

OOK MET RAAMWETGEVING HOU JE DE REGIE STEVIG IN DE HAND

IN PLAATS VAN REFERENDUM EN DE WOB BURGERCONSULTATIE OPDAT DE STAAT WEET WAT ER LEEFT EN IDEETJES GRATIS EN VOOR NIETS KRIJGT AANGEREIKT

DE INTERNETCONSULTATIE OVER DE TELECOMCODE ALS VOORBEELD

VERANTWOORDELIJK BURGERSCHAP ONDER HET DICTATORIAAL GEZAG VAN DE WET

DE CONSLUSIE DEMOCRATIE IS EEN ILLUSIE

de staat als rechter

Bedriegers, en manipulators hebben per definitie een hekel aan de waarheid en de ware geschiedenis, dus wordt alles wat daar een licht op werpt zoveel als ’t kan weggewerkt; de doofpot in.

Daar zijn allerlei slinkse methoden voor. Ik heb er persoonlijk veel mee te maken gekregen, eerst met de website Baybasin-report en nu met deze website. Ik kan u dus uit eigen ervaring daarover vertellen.

Mijn website over Baybasin doorkruiste heel wat plannen, durf ik nu rustig te stellen. Er zijn twee belangrijke momenten geweest, waar het menens werd:

1.Het moment dat ik begon te schrijven over de heren Poot, waarna ik op twitter onmiddellijk werd geboycot, rond juni 2015. Poot is sinds hij zich formeel heeft teruggetrokken van het strijdtoneel een no go zone. Hij moet wellicht onaangenaam zijn getroffen dat Micha Kat vertelde dat hij maandelijks nog altijd een paar honderd euro ontving voor werkzaamheden voor Poot.

https://revolutionaironline.com/interview-met-micha-kat-18-september-2017-deep-behind-enemy-lines/

Op Barracuda werd prompt een commentaar van iemand daarover gemodereerd. Dat is standaard op die website. De heren Poot hebben zo een aantal frontsoldaten, in het alternatieve circuit, die hen verdedigen.

2. Vervolgens op het moment dat ik over Micha Kat schrijf. Niet dat ik dat zo vaak doe, maar direct daarna wordt de aanval op deze site ingezet. Ook nu telde ik naar aanleiding van mijn vorige artikel, waarin ik over hem schrijf, binnen een etmaal talloze inlogpogingen en maar liefst 66 blokkades. Uiteraard kan het ook de overheid zijn. Ik weet het niet. Maar het gebeurt!

Een keer daarvoor telde ik in een etmaal ongeveer 980 inlogpogingen die de nodige blokkades opleverden. Het was naar aanleiding van het volgende artikel.

Het spel om de knikkers

Nee natuurlijk heb ik niet het bewijs dat de aanvallen van hen komen, maar het is een toevalligheid die te denken geeft. Ik zal hier niet uitweiden over de schandelijke praktijken van de kliek rond Baybasin, want die kunnen er ook wat van. Juist dat heeft me aan het twijfelen gebracht over Baybasin zelf, is hij de grote instigator of hebben de mensen die hem omringen andere bedoelingen. Iets klopt er niet dat weet ik wel.

Hoe dan ook, daar waar de geschiedenis wordt weggewerkt sterft de herinnering, van het gewone volk, althans dat is de hoop van het bedriegersfront.

Ridder Kadosh deed wat mij betreft een veelzeggende uitspraak hier: “Er is een oude wijsheid Er is oude kennis deze kan niet met iedereen gedeeld worden”

Wij, de niet ingewijden,  degenen die niet behoren tot het old boys/girls network, leven dan bij de waan van de dag en de voorstellingen van deze bedriegers of deceivers om ons af te houden van kennis en wijsheid, want het betreft niet alleen oude kennis en wijsheid, maar ook hetgeen heden ten dage in het nieuws wordt gebracht.

Waar bedriegers en manipulators ook een hekel aan hebben is de ontdekking van de ware bedoeling of de ware doeleinden en plannen. Ook daar zijn een scala aan slinkse methoden en wegen voor, bijvoorbeeld  enerzijds een aanlokkelijk perspectief schetsen, waar het publiek warm voor loopt, of anderzijds met kommer en kwel berichtgeving het publiek zodanig boos en machteloos laten voelen, dat het maatregelen eist, b.v.; oorlog met Rusland want het volk wil het!

Nou het volk wil het helemaal niet. Dat wordt ons wijsgemaakt en opgedrongen. En zo zijn talloze voorbeelden te noemen. Bij elk probleem wordt gesteld dat de huidige wetgeving er niet in voorziet en vervolgens wordt een nieuwe wet of maatregel van bestuur, die al lang op de plank lag, doorgedrukt. Alles is een kwestie van planning en timing en het ‘politieke’ spel over en weer. Ik moest er aan denken toen ik de volgende tweet las.

En hier is het artikel van 9 februari 2015 waarin ik over de gerechtelijke kaart schreef.

Baybaşin tegenover de denktank van de staat

Want wat is nu mooier dan dat je als bestuurder je gedekt weet door wetgeving; immers het volk wilde het! En daarbij, het volk moet niet alles willen weten. Is niet goed voor ze, aldus onze ridders Kadosh en Donner niet te vergeten!

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2011/05/03/toespraak-op-de-dag-van-de-persvrijheid

Ik moest even zoeken maar hier issie dan, Donner met zijn Montesquieulezing in hetzelfde jaar.

#Baybasin en het jaar 1995

Volgens Jolande Van der Graaf in de Telegraaf volgt dus binnenkort de ontknoping in het Herzieningsverzoek van Huseyin Baybasin, die zijn advocaat namens hem in april 2011 indiende bij de Hoge Raad. Diederik Aben is er dan ruim 4,5 jaar mee bezig geweest.

Ik heb begrepen uit een artikel van Ton Hofstede van Het Haagse Complot dat er twee gespreksonderwerpen tussen de Advocaat Generaal Aben en Baybasin zullen zijn:

  1. het 25 pagina’s tellende rapport van Bas van den Heuvel en
  2. de illegale arrestatie in 1995

En dat laatste onderwerp tot mijn verrassing. Bijgaande email van 21 december 2013 maakt denk ik e.e.a. duidelijk. Om de leesbaarheid te vergroten kunt u op de afbeelding klikken.

Baybasins arrestatie 1995-2

Baybasins arrestatie in 1995-2

Van der Plas had ik indertijd via email laten weten dat ik met name ook voor haar mijn beschouwingen op de zaak Baybasin gaf bij Vrij Nederland en later bij de Roestige Spijker. Waarom niet persoonlijk. Wel omdat ik absoluut onafhankelijk wilde blijven en vrij in het becommentariseren van wat zich aandiende.

Voor mij begon de zaak Baybasin echt interessant te worden toen ik het eerste radio-interview van Talk2Myra van 23 april 2013 beluisterde waarin Baybasin zijn arrestatie indecember van dat jaar  1995 schetst. Dat triggerde mij meteen.

Nu vind ik het uiteraard interessant of bij de aankomende ontknoping de vragen die ik indertijd bij de Roestige Spijker stelde, of daar een antwoord op komt via De Hoge Raad of rechters het mee gaan nemen in hun oordeel over het herzieningsverzoek.

Voordat ook De Roestige Spijker van het web verdwijnt heb ik een deel mijn commentaren aldaar voor de ‘geschiedenis’ bewaard. U kunt ze hieronder lezen. Deze reeks bestrijkt de periode april 2013 tot maart 2014. Ik maakte mijn beschouwingen persoonlijk en richtte mij meestal tot Robert Rubinstein, de voorzitter van de stichting:

– door ldbroersma op maandag 29 april 2013 om 14:09

Sinds een kleine twee jaren volg ik met interesse de kwestie Demmink en met name ook de veronderstelling dat hij namens de staat en onder druk van de Turkse overheid t.a.v. Baybasin smerig spel heeft gespeeld.

In de vorige uitzending van talk2myra, waar u vanavond te gast bent, was Baybasin zelf aan het woord en ik was meteen getriggerd toen hij vertelde dat hij een zakelijke bespreking had in Belgie maar op verzoek meegegaan was naar Nederland om daar te worden opgewacht door een arrestatieteam. Dat was in 1995, pas daarna heeft hij om uitlevering naar Turkije te voorkomen, asiel aangevraagd.

Volgens Baybasin is hij dus in de val gelopen door in 1995 naar Nederland te reizen. Dat betekent dat er vanuit Nederland een organisatie is opgezet om hem hier naar toe te lokken. Want toevallig is er niet een arrestatieteam op de been.

Wie heeft hier in Nederland een arrestatiebevel uitgevaardigd en wat was de inhoud daarvan. Wie heeft de arrestatie mogelijk gemaakt en wanneer is de Nederlandse overheid hiermee gestart en waarom Nederland? Had hij in Nederland een wet overtreden?

Lees verder “#Baybasin en het jaar 1995”

Baybaşin en de stille staatsgreep

Baybaşin meent dat ons rechtssysteem is vernietigd en dat is goed te begrijpen, maar ik zou liever zeggen dat ons rechtssysteem zodanig is omgevormd dat een klein netwerk van mensen op cruciale plekken, in staat is waar nodig (politieke) tegenstanders of anderszins uit de weg te ruimen cq buiten spel te zetten. Ook in staat is om misdaden begaan door mensen van het eigen netwerk, of dat nu binnen of buiten de overheid is, af te dekken. Zelfs door onschuldigen de schuld in de schoenen te schuiven.

Ik schrijf met opzet waar nodig. Wanneer de belangen van het old-boys-network niet worden aangetast, zal het rechtssysteem gewoon zn werk doen. Het volk wordt in slaap gesust met
de geruststelling dat met de nieuwe wet in de maak ook rechters gestraft kunnen worden. En dat willen we toch? Van de Steur, zie loopbaan, zegt het in de Tweede kamer: Het ging hem niet ver genoeg! Maar het pikmeerarrest, daar hebben we het niet over. Ook niet over de rol van verschillende bewindslieden o.a. Sorgdrager:

 

Dat ‘lastige’ rechters, maar ook  ‘lastige’ officieren van justitie, en ‘lastige’ advocaten en ‘lastige’ AIVD-ers en “lastige” politiemensen, en wie nog meer ‘lastig’ is voor personen binnen de organisatie, dat die ook met de nieuwe voorstellen gemakkelijk op een zijspoor kunnen worden gezet, en monddood kunnen worden gemaakt, dat is geen onderwerp van discussie in het parlement. Men heeft alleen oog voor het aanlokkelijk perspectief.

Natuurlijk willen we dat de rechterlijke macht en allen die macht hebben gecontroleerd kunnen worden op machtsmisbruik en misdaden. Maar door wie? Door de minister van Justitie en Veiligheid? De minister die met behulp van zijn netwerk zoveel diensten naar zich toe heeft getrokken en vervolgens de macht heeft gecentraliseerd, dat men kan spreken over een stille staatsgreep? Die moeten waken over de rechtsstaat?

De kleine besturen binnen onze rechtsorganisatie  kunnen met de nieuwe wetten de taken verdelen en heersen. Mooier kunnen ze het bij de overheid niet maken, voor zichzelf.

1 april 2011 heeft Baybaşin een herzieningsverzoek ingediend bij de Hoge Raad. Als de gesmeerde bliksem zijn Ivo Opstelten en Demmink  in actie gekomen. Donner werd zonder al te veel poespas, in de demissionaire periode van kabinet Rutte, op 16 december 2011, door Ivo Opstelten naar de Raad van State gemanouevreerd.  Dat was nodig om de wet ‘herziening ten voordele’ er gemakkelijk doorheen te krijgen.  Ik weet niet wie de naam ‘Herziening ten voordele’ heeft bedacht, maar ik denk dat de ‘heren’ er hartelijk om moesten lachen.

Die wet herziening ten voordele was nodig om tijd te rekken in de zaak Baybaşin. Zo groot is deze zaak! Men haalt niet alleen alles uit de kast om aan damage-control te doen, maar men ontwerpt- en regelt via wetgeving tegelijkertijd de macht om haar macht te misbruiken, mooier kun je het niet maken. En het parlement is er niet tegen opgewassen of werkt er zelfs aan mee.

Op 19 jun. 2014 om 11:16 heeft lidy broersma het volgende geschreven:

Geachte fractievoorzitters van de Tweede Kamer,

Ik wend mij tot u met de volgende kwesties:

1.Naar ik heb vernomen is het herzieningsverzoek dat Mr Adele van der Plas namens Huseyin Baybasin heeft ingediend, en ik ga er hier van uit dat u allen zonder meer bekend bent met de zaak, dat dit herzieningsverzoek bij de Hoge Raad door Advocaat Generaal Aben voor de zoveelste keer verschoven is naar een latere datum.

Sedert januari 2012 is dat het patroon: datum prikken en vervolgens op de dag van de zitting kenbaar maken dat de datum wordt verschoven. Psychisch is dat voor de man in kwestie natuurlijk desastreus en dat is ook de reden dat ik nu schrijf. Schuldig of niet schuldig, menselijkerwijze gesproken is deze gang van zaken sowieso, laat ik het nog geen psychologische oorlogsvoering noemen, maar humanitair gezien een rampzalige ontwikkeling. Als het zo onduidelijk ligt dan zou ik helemaal geen datum noemen. En als een onderzoek zo vaak verschoven moet worden, dat het zelfs in de jaren gaat lopen, dan zou ik op zn minst eens inzage willen hebben in de totstandkoming van de planning. Wat is telkens de oorzaak dat de geplande zitting dan op het laatste nippertje niet door kan gaan. Hoe dan ook:

2. Deze gang van zaken is mogelijk gemaakt door de wet Herziening ten voordele van 1 oktober 2012.

De vraag is echter in wiens voordeel deze wet tot stand is gekomen? In 2012 heb ik reeds in een commentaar in Vrij Nederland het mogelijke negatieve effect opgemerkt, namelijk dat wat zich nu voltrekt: uitstel en nog meer uitstel tot in het oneindige.  Er is in deze wet immers geen beperking  opgenomen t.a.v. de duur van een dergelijk onderzoek.

Mijn verzoek aan u is deze kwestie op de agenda te zetten en alsnog deze wet aan te passen en een passage op te nemen met een tijdslimiet.

3. Dan de Shipsholaffaire, waar de heren Poot miljarden, en dan lees ik bedragen als 20 miljard, en al is het dan een paar miljard minder, we hebben het nog altijd over miljarden, op de staat, en dat zijn wij, wil verhalen via een investeringsmaatschappij in Amerika. Na wat ik tot nu toe heb gelezen wordt het de hoogste tijd om juist deze kwestie, die zo is uitgespeeld is via rechtszaken, zijpaden en media, via een parlementair onderzoek tot op de bodem uit te zoeken.

Mijn verzoek aan u is de kwestie op de agenda te zetten en een parlementair onderzoek te eisen.

In principe heb ik dus drie verzoeken:
1. Een einde te maken aan de psychisch zeer belastende wijze waarop telkens een datum wordt gepland in de herzieningszaak van de heer H. Baybasin bij de Hoge Raad, die dan vervolgens wordt verschoven en pas bekend wordt gemaakt op de dag van de zitting.
2. Een wetswijziging met betrekking tot de bovenstaande wet herzieningen ten voordele, met een tijdslimiet t.a.v de duur van een onderzoek.
3. een parlementair onderzoek naar de Shipshol affaire, aangezien het hier gaat om een miljardenclaim op de Nederlandse Staat en daarmee de Nederlandse burger,  door blijkbaar een Amerikaanse Investeringsmaatschappij.

Alvast bedankt voor uw aandacht.

Hoogachtend,
L.D. Broersma

——————————————————————————————————
Datum: 11 februari 2015 06:53:17 CET
Aan: “g.wilders@tweedekamer.nl” etc etc etc
Kopie: Adèle van der Plas <vanderplas@bsvdp.nl>

Geachte fractievoorzitters,

mijn verzoek van vorig jaar juni heeft weinig teweeg gebracht, behalve een enkele reactie, zoals van het secretariaat van de D66 fractie, dat het op de agenda zou worden gezet van de fractievergadering. Daarna heb ik er nooit meer van gehoord. En toch was mijn verzoek, om een tijdslimiet in de wet ten voordele op te nemen, uiterst reëel en praktisch snel uitvoerbaar. Dus ik begrijp niet waarom dat nog niet is gerealiseerd.

Ondertussen is de behandeling van het herzieningsverzoek van de heer Baybasin vanaf indiening 1 april 2011 tot heden nog steeds niet afgerond, met dank aan het parlement dus wettig, en kan tot in het oneindige door gaan. Nou ja een mensenleven is uiteraard wel eindig en dan kan het verzoek samen met Baybasin het graf in.

Het herzieningsverzoek is in ieder geval in de afgelopen periode opnieuw driemaal uitgesteld. Ik heb daarom besloten mijn visie  op de Baybasin-affaire te vertellen via een website. Niet dat ik erg positief ben over een mogelijke vrijlating van Baybasin die, nadat ik de zaak nu zo’n drie en een half jaar bestudeer, volgens mijn overtuiging beslist op valse gronden, noem het verknipt bewijs naar het boek van Ton Derksen, is veroordeeld. De overmacht is net iets te groot waar tegen hij moet opboksen.

De hulp die hij krijgt van zijn advocaten is bewonderenswaardig en volhardend te noemen, maar gesteld  tegenover de tankbrigade van de staat krijgen zij weinig kans. Daarvoor moet een wonder geschieden, ziet u, want ik maak liever een wonder mee dan een revolutie.

Ik wil gewoon niet dat de man vergeten wordt, dat hij binnen onze samenleving een identiteit krijgt, dat is het minste wat ik voor hem kan doen ter compensatie van alle jaren dat hij niet alleen ten onrechte gevangen is gezet, maar ook nog eens is gekoeioneerd op alle mogelijke manieren.

En ik wil mensen, die er belangstelling voor hebben, uitleggen vanuit mijn professie, organisatiekunde en communicatie, wat en hoe dit allemaal zo kon en kan gebeuren.

Waarom het kon gebeuren en waarvoor, in de zin van drijfveren en winst voor de staat, ligt meer op uw terrein van onderzoek, want de Baybasin- affaire is een staatsaangelegenheid, geen veroordeling van een drugscrimineel, hoe groots en meeslepend, maar ook hoe simpel het is gebracht middels, wat heet, ‘bewijsvoering’, vonnissen en arresten. Zo denk ik er over.

De website is te vinden onder:
www.baybasin-report.nl

Lidy Broersma

——————————————————————————————————

Datum: 11 februari 2015 08:39:32 CET
Aan: k.arib@tweedekamer.nl, etc. etc etc
Kopie: Adèle van der Plas <vanderplas@bsvdp.nl>

Geachte kamerleden,

bij deze breng ik u op de hoogte van mijn correspondentie met uw fractievoorzitters. Overigens heb ik bij nader inzien nog een vraag, ik zou namelijk erg graag weten hoe de wet herziening ten voordele tot stand is gekomen. Welke fasen zijn doorlopen, van aanleiding tot uiteindelijke bekrachtiging, inclusief de informatie die daarover bekend is, uitgezet in de tijd, dus de tijdstippen van cruciale momenten in het ontwikkelingsproces van deze wet. Wie hebben mee gedaan aan- cq waren betrokken bij die besluitvorming en de totstandkoming. Was u als kamerlid er bijvoorbeeld bij betrokken?

Ik zou u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Met vriendelijke groet,
L.D. Broersma

Lees ook:
Baybasin en de foute rechters