Baybaşin en zijn ‘weapon of destruction’

Advocaat Generaal Aben in zijn conclusie van 4 september 2012 over het veronderstelde complot in de zaak Baybaşin, hij schrijft:
“Onvoorspelbaar was ook de straf die de Nederlandse rechter zou opleggen (als hij daartoe al zou overgaan). Baybaşin zou alleen effectief zijn uitgeschakeld bij de oplegging van een levenslange gevangenisstraf. Maar die straf was tien jaar geleden in elk geval (nog) hoogst uitzonderlijk. Die strafmaat viel niet zonder meer te verwachten. Uiteraard tenzij ook de Nederlandse rechter in het complot was betrokken, maar dat is geen veronderstelling die aan het herzieningsverzoek ten grondslag is gelegd. Bovendien was het in dat geval veel makkelijker geweest als de (gecorrumpeerde) rechter de uitlevering naar Turkije had toegestaan. Daar wisten de geheime connecties van Çiller wel raad met iemand als Baybasin. Zijn vlucht naar het buitenland was niet zonder reden.”

In zijn ijver om de complottheorie te ontkrachten bevestigt Aben dat Baybaşin inderdaad te vrezen had voor zijn leven in die tijd. In dat verband is het voorstelbaar dat Baybaşin een wapen had om zich te beveiligen tegen mogelijke aanslagen, lijkt mij. Daar ging Hugo Hillenaar ook van uit toen hij van de rechter de vraag voorgelegd kreeg, waarom hij niet aan beveiliging van Baybaşin had gedacht.

Op crimesite verscheen daarover op 29 april 2011 het volgende artikel de geplande liquidatie van Baybasin

“Baybasin was in Turkije meermalen aan moordaanslagen ontsnapt. Op zeker moment meldden zich in Amsterdam twee Turkse mannen bij een medewerker van Baybasin. Ze zeiden werk te zoeken bij Baybasin. Ilhan M. die verantwoordelijk was voor de beveiliging van Baybasin ontdekte bij toeval dat één van de twee een militair paspoort had. Dit paspoort viel per ongeluk uit zijn jas op de grond. De man bleek te hebben gelogen over zijn identiteit. Daarop is door Baybasin aangifte gedaan in Nederland van poging tot moord. Het gerechtshof ondervroeg officier van justitie Hillenaar in 2002: waarom had Hillenaar geen onderzoek gedaan naar deze bedreiging? Hillenaar antwoordde dat gedacht werd dat Baybasin wel voor zijn eigen beveiliging zou kunnen zorgen. En tegelijk ging het Openbaar Minsterie in reactie op deze informatie Baybasin strafrechtelijk vervolgen. Baybasin en Ilhan M. zouden de twee Turkse mannen hebben willen gijzelen en vermoorden. Dat werd een uitbreiding van het al lopende onderzoek naar moord. Baybasin is in maart 1998 gearresteerd.”

Zie hier de voltrekking van de omkering.

In het Arrest in Hoger Beroep vinden we het delict: de gijzeling van Mehmet Çelik (dossier 4)

2001; sub 3 primair:”Medeplegen van gijzeling”,
2002: “Medeplegen van gijzeling”;

We slaan Mehmet  Çelik even over, want weliswaar is dat het delict maar, schrijven de rechters als aanvulling hierop, er heeft zich nog een vrijheidsbeneming voorgedaan en wel die van [slachtoffer 5] en [slachtoffer4]. ( Inderdaad de twee Turkse mannen) De verdachte ging er van uit dat er mensen uit Turkije zouden komen om hem te vermoorden en toen de twee Turkse mannen zich bij Ihan N. meldden, veronderstelde de verdachte Baybasin dat zij de verwachte moordenaars waren. De verdachte Baybasin heeft telefonisch gesproken met Ihan N. die in het gezelschap was van deze twee personen. Op aandringen van de verdachte heeft Ihan N. deze personen van hun vrijheid beroofd. In de loop van de gesprekken heeft de verdachte aan Ihan N. opdracht gegeven de twee Turkse mannen van het leven te beroven. Dit is uiteindelijk niet gebeurd omdat de indruk bestond dat te veel mensen de twee Turkse mannen in gezelschap van Ihan N. hadden gezien.

Er heeft zich nog een vrijheidsbeneming voorgedaan?Omdat de indruk bestond?Dat houdt toch niet over. Het is niet de hoofdmoot maar we noemen het nog even? Wat is de bedoeling van deze melding? Moet het de eerste gijzeling van Mehmet Çelik kracht bijzetten?

Over het delict Mehmet  Çelik  is dan het volgende te lezen: Medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving van 22 tot en met 30 november 1997 van Mehmet Çelik (alias Haci Hasan) te Istanbûl. Baybasin heeft de gijzeling beraamd, heeft instructies gegeven en heeft toezeggingen gedaan om de kosten voor zijn rekening te nemen.

Baybasin en zijn verdediging schrijven: De veroordelende rechters waren al bekend met de schriftelijke verklaring van Necmettin Yildiz dat het (onderzochte) tapgesprek a4-34 naar zijn zeggen is gevoerd voorafgaande aan het vertrek van Baybasin uit Turkije in 1993. Naast de anomalieën die volgens deskundigen zijn waargenomen in het telefoongesprek met het nummer a4-34, wordt in het herzieningsverzoek nog in het bijzonder gewezen op de verklaring van Xl dat het slachtoffer, Mehmet Çelik, helemaal niet bestaat. De hele zaak is een verzinsel.

Maar dat is voor de rechters niet aannemelijk geworden. Zoals niets van wat de verdediging aanvoert aannemelijk wordt bevonden door de rechters. Uiteraard wel de transcripties van de 6000 telefoongesprekken, die in een periode van 5 maanden zijn getapt door het OM.

“Rekening houdend met versluierd taalgebruik in de tot bewijs gebezigde tapgesprekken, welke het hof als zodanig behoedzaam gebruikt en waaraan het hof, gelet op de context waarin een en ander voorkomt en de samenhang daarvan met de externe werkelijkheid, dat wil zeggen zich buiten de tapgesprekken voordoende uit de bewijsmiddelen naar voren komende feiten, die duidelijk maken waarop die tapgesprekken betrekking hebben, inhoud geeft, overweegt het hof met betrekking tot het bewezen verklaarde nog als volgt:

Op grond van het vorenstaande komt het hof tot de slotsom dat bewezen is dat verdachte zodanig in Nederland aan de in dit kader bedoelde tapgesprekken heeft deelgenomen, dat bewezen is dat hij de ten laste gelegde feiten (ook) in Nederland heeft begaan.”

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar”, schrijft het hof.

Beste lezers, hoe krijgen deze raadsheren, dit hof, zoveel onzin bij elkaar gepend. En op basis van deze overweldigende hoeveelheid onzin, of beter gezegd, versluierde onzin, wordt een man voor zn leven opgesloten?

Niet behoedzaam, getuige de volgende alinea:

” Het hof acht, anders dan de rechtbank, de verwachting dat de straf door de verdachte deels in de EBI moet worden ondergaan voor de strafmaatbepaling niet van doorslaggevend belang, mede gelet op bovenstaande overwegingen omtrent de persoon van verdachte en de omstandigheid dat ieder half jaar beoordeeld wordt of zijn verblijf in de EBI moet voortduren.”

Het interesseert het hof niet, je zoekt het maar uit, dat laat ze over aan de beoordeling van, ja wie? De baas van de detenties? Demmink? Baybasin schrijft over zijn detentie het volgende: zes jaar in isolatie en anderhalf jaar daarna in gedeeltelijke isolatie. Daarna, dus pas na zeveneneenhalf jaar is het gevangenisregime een beetje lichter geworden, maar dat moest nog wel via de rechter door Baybaşin worden afgedwongen.

Dit alles werd ‘gerechtvaardigd’ op basis van deze onderbouwing van ‘het recht’, door dit hof hier in Nederland. Ik heb er geen woorden voor. Wie zijn hier nu de monsters?

En hoe zat het nu met dat wapen waarover Baybasin voor zijn veiligheid beschikte? Hillenaar verklaarde toch voor de rechter dat hij dacht dat Baybasin wel voor zn eigen veiligheid kon zorgen? En A-G Aben erkent toch dat Baybasin moest vrezen voor zijn leven? Nou geen probleem, daar wisten de rechters van het hof wel weer een mooie draai aan te geven:

“Bij gelegenheid van het onderzoek naar de feiten waarvoor de verdachte is vervolgd, is het in de beslissing (=het vonnis) als zodanig te noemen wapen in beslag genomen. Dit voorwerp behoort aan de verdachte toe, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken en is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Uit de aard van het voorwerp volgt dat het kan dienen tot het begaan of de voorbereiding van soortgelijke misdrijven. Het wapen zal aan het verkeer worden onttrokken.”

Het wapenbezit wordt niet genoemd als apart delict. Nee, we moeten dit wapenbezit zien in de context. De geconstrueerde context van het OM. Uiteraard niet de context van beveiliging, maar de context van de opgesomde delicten en dan wordt het een weapon of destruction. Begrijpt u?